Doelstelling

Via een pijpleidingsysteem kunnen allerlei vormen van duurzame warmte en koude zoals zon, biogas, geothermie, hout en water effectief worden ingezet. Tevens kan via dezelfde leidingen ook restwarmte van onder meer industrie, afvalverbranders, warmtekrachtcentrales worden ingezet. De stichting Warmtenetwerk wil in Nederland en Vlaanderen innovatieve combinaties stimuleren en de uitwisseling van kennis bevorderen met organisaties elders in Europa.

 

Statuten artikel 3: 

3.1

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het collectief gebruik in de gebouwde omgeving en in de glastuinbouw van duurzame warmte en koude zoals geothermie, zonnewarmte, houtketels, biogas-wkk, warmtepompen en koeling met oppervlaktewater en van warmte- en koudebronnen (bijvoorbeeld restwarmte van afvalverwerking, van de industrie en van warmte/koude-krachtkoppeling), die de emissie van broeikasgassen reduceren en/of de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

 

3.2

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

  • kennis en informatie verzamelen en beschikbaar stellen;
  • onderzoek en innovatie op het gebied van warmte- en koudelevering stimuleren;
  • knelpunten analyseren en oplossingsrichtingen aangeven; een nieuwsbrief uitgeven;
  • een eigen website beheren voor het beschikbaar stellen van informatie;
  • kennis uitwisselen met zusterorganisaties in de EU en met organisaties op het gebied van energie in Nederland en Vlaanderen;
  • de economische haalbaarheid van warmte- en koudenetten bevorderen door betere regelgeving en door ontwikkeling van kostenbesparende technieken;
  • duurzame en energiebesparende warmte- en koudelevering promoten via pers, (vak)beurzen, congressen, seminars, etc.;
  • onderwijs en training stimuleren op het gebied van warmte- en koudelevering;
  • congressen, studiereizen en excursies organiseren.

 

3.3

De stichting beoogt niet het behalen van winst.