reactie bestuur WN op Warmtevisie

In zijn Warmtevisie geeft minister Henk Kamp een uitstekende analyse van de rol die warmte moet spelen om onze afhankelijkheid van aardgas als warmtebron terug te dringen en de energievoorziening te verduurzamen. Het aandeel van restwarmtebenutting en duurzame warmte moet “in de toekomst aanzienlijk omhoog”, aldus Kamp. Een kwantitatief doel is nog niet duidelijk omschreven, maar in de tekst wordt gesproken over 20 % van de woningen: een potentieel dat 1 á 2 miljoen woningequivalenten omvat. 

In zijn Warmtevisie geeft minister Henk Kamp een uitstekende analyse van de rol die warmte moet spelen om onze afhankelijkheid van aardgas als warmtebron terug te dringen en de energievoorziening te verduurzamen. Het aandeel van restwarmtebenutting en duurzame warmte moet “in de toekomst aanzienlijk omhoog”, aldus Kamp. Een kwantitatief doel is nog niet duidelijk omschreven, maar in de tekst wordt gesproken over 20 % van de woningen: een potentieel dat 1 á 2 miljoen woningequivalenten omvat. Dit getal wordt door Warmtenetwerk onderschreven en betekent een meer dan vervijfvoudiging van de huidige situatie. Dat vraagt om een stevige uitvoeringsagenda en bijbehorend instrumentarium en een trendbreuk met de huidige lijn. De minister onderkent het belang van een infrastructuur voor warmte: de rol van aardgas zal naar verwachting afnemen, ten gunste van warmtenetten en all electric oplossingen. Een toekomstbestendige keuze voor infrastructuur “wordt steeds urgenter, omdat in veel steden het gasnet aan renovatie of vervanging toe is” en verduurzaming noodzakelijk is. Warmtenetwerk juicht een gelijkwaardige positie van warmte in het energiesysteem toe. Daarbij zal o.a. een oplossing moeten komen voor het waarderen van de duurzaamheidscomponent van warmtenetten, waardoor business cases robuuster worden en klanten een voordeel kan worden geboden om aan te sluiten op een warmtenet. Warmtenetwerk pleit voor concretere maatregelen om de rentabiliteit en financiering van de warmte-infrastructuur te versterken. Bijvoorbeeld door de vermeden kosten voor gasinfrastructuur in te zetten voor een warmte-infrastructuur. Warmtenetwerk heeft veel waardering voor de visie en ambities van de minister met betrekking tot de rol van warmte. De uitvoeringsagenda laat nog veel ruimte om de visie en ambities waar te maken. Warmte kan een uitstekende bijdrage leveren aan het verder verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. De vraag rijst of met deze warmtevisie en uitvoeringsagenda de potentiele bijdrage van warmte aan het realiseren van de energietransitie, en het veilig stellen van de leveringszekerheid volledig wordt aangesproken en gemobiliseerd. Terecht legt de Minister een verband tussen vervanging of renovatie van gasnetten een toekomstbestendige keuze die gericht kijkt naar warmte. De uitdaging ligt echter niet allen bij de duurzame opwek maar ook bij de aanleg van de warmte-infrastructuur en de duurzame distributie van deze warmte. In verband hiermee vragen wij ook aandacht voor concrete maatregelen die het vergemakkelijken deze infrastructuur, waar mogelijk met Third Party Acces van verschillende bronnen, versneld aan te leggen. Dit is absoluut noodzakelijk om warmte-infrastructuren met restwarmte of duurzame warmte daadwerkelijk te kunnen realiseren. De Scandinavische landen en Duitsland hebben aangetoond dat een dergelijk transitie naar warmte mogelijk is. Warmtenetwerk is vanzelfsprekend bereid over invulling van het uitvoeringsprogramma mee te denken en zal in overleg met haar deelnemers met voorstellen komen om de gezamenlijke ambitie in de praktijk van alle dag waar te maken.

Namens Bestuur Warmtenetwerk Gijs de Man