Extra nieuws: Innovatie bij opslag en transport

1337926067latherm warmtetransport

Bij de ontwikkeling naar een duurzamere energievoorziening is aandacht voor opslag van energie harde noodzaak. Onlangs organiseerden Warmtenetwerk en de vereniging Bodemenergie NL (voorheen NVOE) een succesvolle innovatiemiddag over opslag van warmte en koude in de bodem. Graag willen we u attenderen op enkele bijeenkomsten in juni die een prachtige aanvulling geven op opslag en transport van warmte en koude en het combineren van warmte met water. Verder conceptadvies SDE 2013, discussie toekomst wkk en comfortkoeling Amsterdam-Noord.

Om duurzame energievoorzieningen optimaal te benutten, kunnen we niet om het belangr van energieopslag heen. Immers, duurzame energie als restwarmte- en koude en elektriciteitsproductie uit windmolens en zonnepanelen houdt weinig rekeninge met onze menselijke verbruiksbehoeftes. Tijdens de innovatiedagen zijn dan ook opmerkelijke nieuwtjes op warmtegebied te vinden, waaronder:

Op de innovatiedag van de projectgroep biomassa & WKK in Dortmund kunt u zelfs in de praktijk zien hoe het transport van warmte per container over de weg werkt. Er is daarnaast ook aandacht voor de ontwikkelingen bij opslag van warmte met (nieuwe) materialen zoals zeolieten, die dankzij hun poreuse structuur veel in de chemische industrie worden ingezet als katalysator en voor de efficiente opslag van gassen als waterstof.

Samen met Deltares, TU Delft en KWR Water Cycle Research, houdt Warmtenetwerk op 20 juni een dag over de integratie van de warmte- en watercyclus. Dat is een dagje innovatief combineren van infrastructuren voor drinkwater, afvalwater en warmte/koude.

 

Innovatiemiddag WKO succes

Innovatiemiddag WKO 10 mei

Ongeveer 140 deelnemers waren op 10 mei naar de Passenger Terminal Amsterdam gekomen voor de innovatiemiddag over opslag van warmte en koude in de bodem. De middag was een geslaagde vorm van samenwerking tussen de vereniging Bodemenergie NL (voorheen NVOE) en de stichting Warmtenetwerk. Samenwerking was ook een geliefd thema bij de sprekers. De techniek van seizoenopslag van warmte en koude in de bodem blijkt prachtig te combineren met bijvoorbeeld riolering, stadswarmte, waterzuivering, watervoorziening voor glastuinbouw en industrie en warmte of koude uit oppervlaktewater. Het warmte- en koudenet waarop de Passenger Terminal is aangesloten, gebruikt al jaren met succes IJwater voor winning van koude.

De presentaties van de middag en foto's zijn beschikbaar op www.nvoe.nl.

 

Innovatiedag Dortmund

Visualisering Energiebunker Hamburg. Beeld: HHS Planer + Architekten AG.

Op 13 juni is er een innovatiedag van de Projectgroep Biomassa & WKK in Dortmund over opslag en transport van warmte. Er worden dan presentaties gegeven door onderzoekinstituten over de Duitse ontwikkelingen bij warmteopslag. Ingenieur Averdung uit Papenburg zal een presentatie geven over de Energiebunker in Hamburg. Deze oude bunker krijgt een nieuwe functie als warmtebuffer en -centrale voor een warmtenet.

Het meest spectaculaire is de bezichtiging van het warmtetransportsysteem voor een zwembad in Dortmund. Hier wordt restwarmte per vrachtwagen getransporteerd.

 

Energie-en-waterdag

Warmte terugwinnen uit het riool met de @Source Energy Pipe.

Op 20 juni is er bij onze deelnemer KWR Water Cycle Research een dag over de toekomst van onze water- en energievoorziening. Er zijn sprekers van de organiserende partijen Deltares, KWR, TU Delft en Warmtenetwerk en daarnaast van Waternet en STOWA.

 

Conceptadvies SDE 2013

ECN heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) een berekening gemaakt van de kosten van de productie van duurzame stroom, groen gas en groene warmte. ELI kan hiermee de subsidies in de steunregeling SDE voor 2013 bepalen.

Het conceptadvies is door ECN gepubliceerd. Tot 15 juni kan er commentaar worden ingediend waarna een consultatieronde volgt.

Evenals vorig jaar wil Warmtenetwerk een bijdrage leveren. Leden kunnen hun commentaar per mail sturen naar info (at) warmtenetwerk.nl. We kunnen dan uw opmerkingen verwerken in ons commentaar naar ECN.

 

Discussie over wkk

Op het discussieplatform van Warmtenetwerk op Linkedin wordt stevig gediscussieerd over de kansen en bedreigingen voor warmtekrachtkoppelingen (wkk). De markt is moeilijk maar door technologische ontwikkelingen heeft wkk nieuwe kansen. In het aprilnummer van VV+ is een artikel te vinden over de steeds hogere energetische rendementen van nieuwe wkk en de sterke reductie van CO2 die hierdoor wordt bereikt.

Discussieer mee

 

Comfortkoeling Amsterdam-Noord

In de wijk Kadoelerbreek in Amsterdam-Noord heeft NUON Warmte voor Ymere de combinatie van stadswarmte met comfortkoeling verzorgd. De warmte komt van de afvalenergiecentrale AEB en de wkk op biogas van Waternet; de koude wordt onttrokken aan een acquifer in de bodem.

Een uitgebreid artikel over dit project is gepubliceerd in het aprilnummer van VV+.

 

Groene warmte voor woonwijk Hamburg

Op 8 mei heeft het energiedienstenbedrijf van RWE in Hamburg een WKK op biogas officieel in gebruik genomen. De warmte wordt geleverd aan een warmtenet van RWE in Hamburg-Meiendorf.